طلبه نوشت
پناهگاه امن

یکشنبه 2 تير 1398

پناهگاه امن

همه از هم فرار می‌کنند و به دنبال پناهگاه امنی می‌گردند، اما در آن روز غیر از درگاه تو پناهگاهی وجود ندارد إی مولایِ من!

پروردگار!
فکر کردن به روزی که از وحشت آن زنِ آبستن بار خود را بر زمین می‌اندازد و گریزان به این طرف و آن طرف می‌رود، حالم را دگرگون می‌کند.
از آن روزی که فرزند به پدر رحم نمی‌کند و پدر از فرزند فراری و گریزان است .
همه از هم فرار می‌کنند و به دنبال پناهگاه امنی می‌گردند، اما در آن روز غیر از درگاه تو پناهگاهی وجود ندارد إی مولایِ من!

خداوندا!
دست نیاز به سویت دراز می‌کنم و از تو می‌خواهم لحظه‌ای و کمتر از آنی من را به خود وا مگذاری، که اگر با خود تنها باشم اسیر هوایِ نفس و شیطان جنی و انسی می‌گردم و در آن روز چهره‌ام سیاه است و پریشان!
پس من را دریاب مولایِ من که تو مولا هستی و من عبد گنهکار تو، پس غیر از مولا چه کسی به بنده گنهکار رحم می‌کند!

"مولای یا مولای
أنت المولی و أنا العبد و هل یرحم العبد إلا المولی"

به قلم: ز.یوسفوند منفرد