طلبه نوشت
لحظه دیدار

سه شنبه 28 خرداد 1398

لحظه دیدار

حال چه معادله ی سختی می شود زمانی که بدانی همان شخصی که منتظرش هستی خود ناظر بر اعمال تو است. شاید هر از چند گاهی به خاطر لطف بی نهایتش و محبت وافرش نسبت به شیفتگانش به سراغت آمده باشد.

انتظار سخت است. مخصوصا اگر کسی را که منتظرش هستی تا به امروز ندیده باشی؛ او تو را بشناسد و تو او را نشناسی
و چقدر سخت تر می شود که در این میان وظایفی هم بر عهده ی تو باشد.و شرط دیدار محبوب عمل به وظایف باشد.

حال چه معادله ی سختی می شود زمانی که بدانی همان شخصی که منتظرش هستی خود ناظر بر اعمال تو است. شاید هر از چند گاهی به خاطر لطف بی نهایتش و محبت وافرش نسبت به شیفتگانش به سراغت آمده باشد.

و تو آماده نبوده ای سخنی بر زبان رانده ای، تهمتی ناروا زده ای، حقی را ناحق کرده ای و دل مبارکش را به درد آورده ای و آقا با حسرت از دور به تو نگریسته است و در حقت دعا نموده؛ که
ان شاءالله دفعه ی بعد خواهم دید این عاشق دلسوخته ام را...

و دفعه ی بعد و دفعه های بعدی دیگر؛ شاید زمانی است که بانگ اذان را می شنوی اما بی اعتنا به کار دنیا مشغولی، شاید همان لحظه ای است که نیازمند ی را می بینی اما انگار که ندیده ای و تو به عنوان مسلمان هیچ وظیفه ای نسبت به او نداری؛ یا شاید همان لحظه ای باشد که انجام کار خیری به ذهنت خطور کرده اما افسوس که آن را انجام نداده ای

و تو چه میدانی که آن یک لحظه آن همان لحظه ی دیدار است و تو از ان بی خبری و حال آنکه انتخاب آن لحظه از طرف معشوق است...

و تو باید هر لحظه آماده و منتظر محبوب باشی در حالی که همانگونه باشی که او می خواهد؛ حالا هر جای دنیا و هر زمانی که میخواهد باشد...

و این وظیفه ی تو است که آماده باشی هر جای دنیا و هر زمانی ذکر لب و محبوب قلبت ”یا صاحب الزمان ادرکنی“ باشد

به قلم: پ.فرجی