طلبه نوشت
همسَر یا همسِر مساله این است!

دوشنبه 9 ارديبهشت 1398

همسَر یا همسِر مساله این است!

بین همسَر و همسِر، فقط یک کسره تفاوت است، اما همین یک کسره خودش راوی حکایت و فراز و نشیب‌های شروع یک زندگی است.

بین همسَر و همسِر، فقط یک کسره تفاوت است، اما همین یک کسره خودش راوی حکایت و فراز و نشیب‌های شروع یک زندگی است.

یادم می‌آید، در مجلس خواستگاری، وقتی که توی اتاق، روبه روی همسرم نشسته بودم و این جمله را گفتم، فقط بنا کردم به همان معنای همسِر بودن، اما حالا که 5 سال از زندگی‌مان گذشته، تازه می‌فهمم که همسِر بودن تنها یک جنبه کوچک این کلمه است، جنبه‌های زیادی وجود دارد که شاید یک روز یا چند سال بعد کشفش کنیم.

مثل همان جمله‌ی معروف که بزرگ‌ترهایمان در گوشمان می‌گفتند:« ما چند تا پیراهن از شما بیشتر پاره کردیم »
این مَن مَن کردن‌‌ها کار ما را دشوارتر می‌کند، چقدر خوب می‌شود که این صحبت‌ها فقط به همان جلسات خواستگاری ختم نشود، گاهی لازم است هر چند ماه یکبار رو به روی هم بنشینیم و درباره همسَر بودن و همسِر بودن صحبت کنیم.

قطعا هربار چیزی جدید در آستین داریم و تعاملاتمان روز به روز بهتر می‌شود.
این خودش یکی از پایه‌های رشد اخلاقی وخانوادگی‌ یک زندگی است.
با هم، در کنار هم، برای بهتر زندگی کردن بکوشیم.

به قلم: سیده مهتا میراحمدی
https://ramisa.kowsarblog.ir/