طلبه نوشت
دین زیبا

دوشنبه 26 آذر 1397

دین زیبا

یکی دو دقیقه گذشت تا کلاس آرام شد وتوانستم کنترل کلاس را دردست بگیرم. روژینا میزاخر نشسته بود دخترپرانرژی وپرحرفی بود.. تصمیم گرفتم موضوع کلاس را عوض کنم شایدبتوانم با روشی اورامتوجه اشتباهش کنم بدون اینکه مستقیم تذکرداده باشم.

ازدرحیاط مدرسه که واردشدم ،طبق معمول بچه ها به استقبالم آمدند،وهرکدام مرابه کلاسشان دعوت میکردند.
من طبق برنامه هفتگی خودم،روزهای دوشنبه به کلاس پنجم میرفتم.
از پله ها که بالا رفتم ،مدیر مدرسه بارویی گشاده به استقبالم آمد.
پس از سلام و احوال پرسی گفت:خانم کدام کلاس تشریف می برید؟وبدون اینکه منتظر پاسخ من باشدگفت: اگ کلاس پنجم تشریف می برید بایکی ازدانش آموزان صحبت کنیداسمش "روژینا"ست ناخنهای بلندی دارد که به هیچ وجه حاضر به کوتاه کردن آن نیست.
ازلحن صحبت مدیر مدرسه فهمیدم که ازهرراهی رفته نتیجه نگرفته حتی تنبیه..
ازمدیراجازه خواستم وبه کلاس پنجم رفتم بچه ها احترام من از جای برخاستند وبا صلوات وسلام هماهنگ ،فضای کلاس را معنوی کردند.
یکی دو دقیقه گذشت تا کلاس آرام شد وتوانستم کنترل کلاس را دردست بگیرم.
روژینا میزاخر نشسته بود دخترپرانرژی وپرحرفی بود..
تصمیم گرفتم موضوع کلاس را عوض کنم شایدبتوانم با روشی اورامتوجه اشتباهش کنم بدون اینکه مستقیم تذکرداده باشم.
باحدیثی از معصوم شروع کردم ودرباره نظافت دراسلام واهمیت پاکیزگی یک مسلمان،بالحنی ساده وکودکانه برایشان صحبت کردم ،ازپیامبراکرم ص گفتم که همیشه خوشبو ومرتب بودند به مسواک زدن تاکید داشتند وناخنهایشان راکوتاه میکردند.
خلاصه دروقت کمی که دراختیارم بود سعی کردم حق مطلب رااداکنم .
درتمام طول کلاس حواسم به روژینا بود ساکت وآرام به حرفهایم گوش می‌کرد.
صدای زنگ اعلام تمام شدن وقت کلاس بود ازبچه ها خداحافظی کردم ..
روز بعد وقتی وارد مدرسه شدم بچه ها به استقبالم آمدند درمیان انها روژینارادیدم با ناخنهای کوتاه ومرتب .هرچندمی دانستم که هدفش از بلندگذاشتن ناخن چیزدیگری بود.
اسلام دین زیبایی ها ونیکی هاست ،شایدمشکل دردرست معرفی نکردن ماباشد این رسالت طلبه مبلغ است که بازبانی نرم و لحنی زیبا بامخاطب سخن بگوید واخلاق کریمه ی پیامبر اکرم ص رابه نسل جوان معرفی کند وبرای جذب جوانان و نوجوانان ازروشهای نوین وخلاقانه وایده های زیبا بهره ببرد،چراکه درین عصر رسانه وتبلیغات که تمام دنیا برای بدجلوه دادن دین ازهیچ کوششی فروگذارنمی کنند بایدکمرهمت ببندیم
ومبلغی خلاق باشیم تا چهره زیبای اسلام زیرنقاب پنهان نماند .

به قلم: صغری ماسپی