طلبه نوشت
گله‌ای پیش بابا

سه شنبه 29 آبان 1397

گله‌ای پیش بابا

دخترها فقط وقتی خواستگار برایشان می‌آید دستشان نمی‌لرزد که چای بریزند.
دخترها وقتی خسته از یک روز کاری برسند خانه و کارها را راست و ریست کنند و غذا را آماده کنند و چای دم کنند و بروند زیر کرسی تا کمی گرمشان شود هم، موقع ریختن چای ممکن است دستشان بلرزد.
دخترها ممکن است دلشان هم بلرزد.
اما وقتی دل یک دختر لرزید دیگر مثل چای توی نعلبکی نیست که پیدا باشد و بشود آن را با یک شستن ساده تمیز کرد و انگار نه انگار که چایی ریخته و دستی لرزیده.
مراقب دل دخترها باشیم.دخترها بابایی‌اند.
نکند دختری برود گلگی کند به بابایش که...
یا امیرالمومنین او هم دل من را لرزاند.