طلبه نوشت
آشپزخانه‌های اپن، حجاب‌های اپن

سه شنبه 26 تير 1397

آشپزخانه‌های اپن، حجاب‌های اپن

« جِناب، اُپِن باشه یا جزیــره؟ البتـــه، جزیــره تو بورســه »

طراح داشت ابعاد آشپزخانه را اندازه می زد، برای طراحی کابینتها

ــ « جِناب، اُپِن باشه یا جزیــره؟ البتـــه، جزیــره تو بورســه »

کجا بودیم و به کجا رسیدیم! آشپزخانه های قدیمی (مطبخ) که در کُنجی از حیاط خانه بود و در عین سادگی با بو و بَرِ غذاهای سنتی اش هوش از سر آدمی می بُرد. کم کم آشپزخانه ها به قلب خانه نفوذ کردند و دیوارهایی که برداشته شد یا به قولی آشپزخانه هایی که اُپن شدند. گاهی برخی با زدن پرده و امثال آن، این اُپن را به نا اُپن تبدیل می کردند؛ و بعد از آن اُپنهایی که تبدیل شدند به جزیره ای کوچک در میان آشپزخانه. فِی الحال معلوم نیست که کجا آشپزخانه است و کجا پذیرایی؟! اصلاً حــدّ و مرزی بین آنها وجود ندارد. سنگـــر بانوی خانه تبدیل می شود به نمایشگاهی در معرض دید همگان. خُب باید تجهیزات و چیدمانش هم طوری باشد که تعریف و تمجید مهمانانی که از پذیرایی به آشپزخانه بانو نگاه می کنند را به همراه داشته باشد؛ و اینجاست که می رویم به سوی تجملات و

خوب که نگاه می کنم، می بینم فرهنگ بیگانه چقدر در میان ما جا باز کرده؛ شاید هم نادوست زده باشد به هدف! آنجا که گفتند حجاب برتر فقط چادر نیست و با مانتو هم می توان حجاب داشت؛ مانتوها، آستینها، شلوارها و روسری هایی که روز به روز کوتاه و کوتاه تر شدند و بانوانی که تبدیل شدند به کالایی نمایشی برای عرضه به دیگران … حجابهایی که اُپن شدند و بعد هم جزیره؛ نه تنها برای زنان حتی برای مردان

حواسمان هست که به کجا کشیده شده ایم؟! اگر روزی بگویند که باید جزیره را هم برداریم و دیگر مد نیست، آنوقت چه باید کرد؟!

+ جناب همسر: « خانوم، خانوم، حواست کجاست بالاخــره اُپن باشه یا جزیره؟! » اُپن، نه جزیره، نـــه … اصلاً نمی دونم!!!

 

به قلم : مریم اسحاقیان

برچسب ها: منتخب روز