طلبه نوشت
برف پاکن ها بهانه باران را می گیرند

جمعه 10 آذر 1396

برف پاکن ها بهانه باران را می گیرند

دلتنگم، برای صدای برف پاک کن، از یک باران حسابی، که نور چراغ های شب گم شود در قطراتش.

دلتنگم، برای صدای برف پاک کن، از یک باران حسابی، که نور چراغ های شب گم شود در قطراتش. 

نیمه آذرست، باران و برف نداشتیم اما پس زلزله تا دلتان بخواهد، آسمان قهر کرده، زمین بغض های تکراری اش را خالی می کند. 

حالا دانشمندان هی بگویند اثر گازهای گلخانه ایست. تو باور نکن!

وقتی نباشی هیچ چیز سر جایش نیست. ارض و سماء مبتدای زمان را گم کرده اند. 

یمنی ها منتظر یمانی اند. امُّ الداعش در پی طراحی سفیانی. 

اصلا ول کن این حرفها را ” یا اباصالح اغثنی، یا اباصالح ادرکنی “

به نیت نجات همه دخترکان تنها مانده در نوانخانه های پنهانیِ دنیا. می دانم که می دانی… 

برای آمدنت، خودت، دست به دعا بردار ایهاالصاحب. 

امروز که گذشت، ما شنبه ها و یکشنبه ها و روزهای دیگر هم چشم به راه تواییم.

 

 

نبشته‌های دم صبح

 

برچسب ها: منتخب هفته