طلبه نوشت

ساعت به وقت قیامت
دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶

ساعت به وقت قیامت

چهار عصر
خورشت کرفس جان، حسابی جا افتاده بود و عطرش روح را نوازش می داد.